Najam e-bicikla

General terms and conditions of the e-bike rental agreement

ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt, Vl. Igor Gajski

1. UVODNE ODREDBE

1.1.Ovim Općim uvjetima ugovora o najmu (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) koji se prilažu i čine sastavni dio Ugovora o najmu (u daljnjem tekstu: Ugovor) sklopljenog izmenu ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt, Vl. Igor Gajski, Ive Tijardovića 2, 10000 Zagreb / OIB 56685166913 kao najmodavca (u daljnjem tekstu: ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt) i pravne ili fizičke osobe kao najmoprimca (u daljnjem tekstu: Korisnik) utvrđuju se ovlaštenja i upravljanje unajmljenom e-bicikom, preuzimanje i vraćanje e-bicikla, održavanje e-bickla, kvar na e-bicikli, plaćanje najma, osiguranje, prometna nesreća te druga prava i obveze koje potpisom Ugovora obje ugovorne strane u cijelosti prihvaćaju.

1.2. Potpisom Ugovora Korisnik potvrnuje da je upoznat s Općim uvjetima i cjenicima ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt koji su priloženi Ugovoru i čine njegov sastavni dio.

1.3. Izrazi definirani u Ugovoru, ako što drugo nije izričito određeno, imaju isto značenje i u ovim Općim uvjetima.

2. OVLAŠTENJE I UPRAVLJANJE UNAJMLJENOM e-BICIKLOM

2.1. E-bicikl se daje u najam Korisniku, s tim da Korisnik fizička osoba odnosno odgovorna osoba Korisnika-pravne osobe ispunjava sljedeće uvjete: da je stariji od 18 godina i da posjeduje zaštitnu kacigu za glavu.

Navedene uvjete mora ispunjavati i dodatni vozač.

2.2. Ugovorom o najmu e-bicikla se iznajmljuje na rok naznačen u Ugovoru, a rok može biti najduže mjesec dana, s tim da se najam koji traje kraće od 1 dana računa kao 1 dan najma.

2.3. E-bicikl danim u najam smije upravljati samo Korisnik osobno, odnosno u Ugovoru navedena ovlaštena osoba Korisnika-pravne osobe, ili osoba upisana u Ugovoru kao dodatni biciklista, pridržavajući se odredaba ovih Općih uvjeta i svih važećih zakona, a sve pod uvjetom da te osobe imaju ispunjene uvjete opisani u točki 2.1.

2.4. Korisnik se obvezuje da će e-bicikl koristiti za osobne potrebe, te da ga neće koristiti po utjecajem alkohola, droga ili drugih lijekova, u protuzakonite svrhe, za sportske priredbe (trke ili brzinske probe) te da ga neće dati u podnajam.

2.5. Korisnik se obvezuje koristiti e-bicikl unajmljen unutar granica Republike Hrvatske i neće bez prethodnog pisanog odobrenja u ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt, koristiti e-bicikl izvan državne granice Republike Hrvatske, a u suprotnom obvezan je u potpunosti podmiriti eventualno nastalu štetu (uključujući gubitak e-bicikle).

3. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

3.1. Korisnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Korisnika prikupljaju se u svrhe sklapanja i izvršavanja Ugovora ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt, se obvezuje da će sve osobne podatke Korisnika dobivene temeljem Ugovora obrađivati, osiguravati odgovarajuću zaštitu i čuvati u tajnosti sukladno mjerodavnim odredbama o zaštiti osobnih podataka te isključivo u okviru ovlasti i svrhe njihovog dobivanja odnosno prikupljanja.

3.2.Prava Korisnika i zaštitu prava određuju mjerodavni propisi o zaštiti osobnih podataka RH i Opće uredbe o zaštiti podataka.

3.3. Našu politiku privatnosti možete pronaći: bit.ly/will-zastitaprivatnosti

4. PREUZIMANJE e-BICIKLA

4.1. Korisnik je prilikom preuzimanja e-bicikla dužan potpisati Ugovor o najmu na kojem je naznačen Obrazac o stanju e-bicikla (u daljnjem tekstu: Obrazac) koji čini sastavni dio Ugovora o najmu.

4.2. Prije potpisivanja Obrasca Korisnik je dužan provjeriti stanje e-bicikla te dodatne opreme. Ukoliko bilo koji dio navedene opreme nedostaje ili postoje neki drugi nedostaci, Korisnik je dužan odmah u Obrascu naznačiti u čemu se ti nedostaci sastoje i u kojem smislu postoje primjedbe na stanje e-bicikla.

4.3. Potpisom Obrasca Korisnik potvrđuje da je provjerio stanje e-bicikla, da je preuzeo mehanički ispravan e-bicikl sa svim pripadajućim priborom ( ključ I punjač za bateriju) te da nema drugih primjedbi koje se odnose na stanje i opremu e-bicikle.

5. VRAĆANJE VOZILA

5.1. Korisnik se obvezuje vratiti e-bicikl u roku (sat, dan, mjesec i godina) i mjestu naznačenom u Ugovoru i to u stanju u kojem ga je i preuzeo, sa svim pripadajućim priborom i dokumentima.

5.2. Korisnik zadržava pravo zahtijevati prijevremeni povrat vozila.

5.3. Prilikom vraćanja vozila Korisnik je dužan dati na uvid ovlaštenom djelatniku ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt Ugovor o najmu i Obrazac o stanju e-bicikle. Ovlašteni djelatnik ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt će u prisutnosti Korisnika izvršiti pregled e-bicikle te će u Obrazac unijeti podatke o uočenim nedostacima s obzirom na stanje u kojem je Korisnik preuzeo e-bicikl.

5.4. Korisnik može produžiti najam najkasnije 24 sata prije isteka najma uz odobrenje ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt.U suprotnom, u slučaju zakašnjenja, Korisnik drži e-bicik bez pravne osnove. Ukoliko Korisnik ne vrati e-bicikl 24 sati nakon isteka Ugovora o najmu, a prethodno ne kontaktira ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt, događaj se prijavljuje policiji s podacima Korisnika.

5.5. Vraćanje e-bicikle moguće je u poslovnici ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt. za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena i izvan poslovnice ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt., moguće je uz prethodnu suglasnost ili potvrdu ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt.

5.6. Ukoliko e-bicikl ne bude vraćen u poslovnicu ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt već bude ostavljeno na nekoj drugoj lokaciji ili bude vraćeno u poslovnicu izvan njenog radnog vremena, a takav način vraćanja vozila nije ranije bio dogovoren s ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt., Korisnik je dužan ako je e-bicikl ostavljen na području Republike Hrvatske - platiti ugovornu kaznu u iznosu vrijednosti novog e-bicikle umanjem za amortizaciju.

5.7.Zaposlenici ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt. imaju pravo u bilo koje vrijeme kontrolirati vozilo putem GPS sustava. U slučaju da utvrde da Korisnik ne poštuje uvjete Ugovora o najmu, ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt ovlašteni su Korisniku oduzeti e-bicikl.

6. ODRŽAVANJE VOZILA

6.1. Korisnik se obvezuje e-bicikl savjesno koristiti, održavati, čuvati i opterećivati sukladno uputi proizvođača te da neće vršiti nikakve izmjene dijelova, sklopova ili agregata na e-biciklu, bez dozvole ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt.Tako se Korisnik posebno obvezuje da će odmah prekinuti vožnju ukoliko se na e-biciklu dogodi kvar na elektroničkom sklopu te o tome bez odlaganja izvijestiti ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt ; da će e-bicikl koristiti samo za vlastite potrebe; da će e-biciklom upravljati samo Korisnik ili osoba koja je pored Korisnika u ugovoru navedena kao vozač, odnosno u ugovoru navedena kao ovlaštena osoba Korisnika-pravne osobe, a sve pod uvjetom da te osobe imaju potrebne dozvole i dokumente za upravljanje e-biciklom; da neće e-bicikl koristiti u nedozvoljene svrhe, primjerice za vršenje kaznenih dijela, carinskih, deviznih ili drugih prekršaja ili drugih nedozvoljenih radnji; da će se brinuti o tehničkoj ispravnosti e-bicikle; da će e-bicikl kad ga ne koristiti, obavezno zaključavati i uzimati ključeve od baterijskog sklopa i drugih sigurnosnih uređaja ukoliko isti na e-bicikli postoje. U slučaju oštećenja ili loma na e-bicikli, Korisnik se obvezuje da će prestati koristiti e-bicikl i obavijestiti ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt o istima.

6.2. ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt će Korisniku, uz predočenje valjanog računa i dokaza da je isti plaćen, nadoknaditi troškove redovnog servisnog održavanja, koje je poduzeo u dogovoru ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt

6.3. U slučaju krađe e-bicikle, utvrđuje se da je Korisnik grubo prekršio odredbe Ugovora i da tada odgovara ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt za punu visinu nastale štete i ne može se osloboditi od obveze naknade štete.

6.4. Korisnik se obvezuje snositi troškove, popravaka guma, mehaničkih I elektroničkih kvarova (i nakon prestanka Ugovora), te ostalih troškova nastalih tijekom korištenja iznajmljene e-bicikle, koje se nisu mogle uočiti prilikom završetka najma.

7. KVAR NA E-BICIKLI

7.1. ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt nije odgovoran  za naknadu, kao niti za zakašnjenje nastalo uslijed kvara ili neispravnosti e-bicikla.

7.2. U slučaju kvara ili oštećenja na e-bicikli tijekom najma, ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt ne obvezuje se izvršiti na području Republike Hrvatske zamjenu

7.3. Nužni hitni popravci poduzeti od strane Korisnika ili zamjena dijelova vozila smiju se izvršiti samo u ovlaštenim centrima po prethodnom odobrenju ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt. Korisnik ima pravo na povrat troškova, ali samo uz predočene račune ovlaštenog centra koji je popravak izvršio i uz obvezno vraćanje promijenjenih dijelova. U suprotnome, troškovi se ne priznaju!

7.4. Ako se kod vraćanja e-bicikle utvrdi da je bilo koji dio e-bicikle ili opreme bio promijenjen bez odobrenja ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt, odnosno da je izgubljen, Korisniku će se naplatiti šteta u visini tržišne cijene novonabavljenog predmetnog dijela e-bicikle, važeće na dan vraćanja.

8. PLAĆANJE NAJMA

8.1. Korisnik se obvezuje da će ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt, na njegov pisani poziv, odmah platiti iznos za najam po ugovorenom cjeniku, dnevne dodatke kao i nastale troškove koji se obračunavaju. Kao garancija plaćanja potrebna je važeća kreditna kartica. Pri preuzimanju e-bicikla radi se autorizacija iznosa ovisno o kategoriji unajmljenog e-bicikla odnosno u visini iznosa najma e-bicikla.

8.2. Ukoliko Korisnik podmiruje svoje obveze za najam e-bicikla kreditnom karticom, isti daje potpisanom Punomoći za kreditnu karticu (Credit Card Authorisation Form) što je sastavni dio Ugovora o najmu, ovlaštenje ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt da zaračuna troškove najma izravno izdavatelju kreditne kartice i bez slip-obrasca.

U slučaju da Korisnik nije uplatio dodatno osiguranje potpisom Ugovora o najmu Korisnik daje ovlaštenje ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt da izdavatelju kreditne kartice naplati troškove štete na e-bicikli u visini cijene novog djela sa ugradnjom

8.3. U slučaju kašnjenja u plaćanju, Korisnik se obvezuje na novčane iznose u kunama platiti ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt zakonske zatezne kamate prema hrvatskim propisima.

9. OSIGURANJE

9.1. Korisnik se obvezuje podmiriti svaku štetu, do visine pune vrijednosti e-bicikle (veće oštećenje, krađa, gubitak ), nastalu u vrijeme trajanja najma kao i nastalu štetu za izmaklu dobit radi popravka e-bicikle do najviše 30 dana, ukoliko je ista nastala krivnjom Korisnika. Šteta za izmaklu dobit određuje se za svaki započeti dan, kada se e-bicikl nije moglo redovito koristiti, u iznosu jednog dnevnog najma prema cjeniku ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt koji čini sastavni dio Ugovora.

9.2. Korisnik se može ugovaranjem i plaćanjem dodatnog dnevnog osiguranja , u iznosu određenom prema važećem cjeniku priloženom Ugovoru koji čini njegov sastavni dio, dodatno osigurati od osobnog učešća u šteti – franšizi za vrijeme najma e-bicikla. To osiguranje  vrijedi samo za prvu štetu , a u slučaju druge i svake iduće štete na e-bicikli, franšiza se naplaćuje u punom iznosu navedenom u Ugovoru o najmu, bez obzira na procijenjenu visinu štete.

9.3. Korisnik se može ugovaranjem i plaćanjem dodatnog dnevnog osiguranja” +”, u iznosu odrenenom prema važećem cjeniku priloženom Ugovoru koji čini njegov sastavni dio, dodatno osigurati za štetu na bateriji I elektroničkim uređajima.

9.4. Korisnik je obvezan podmiriti svaku štetu (oštećenja, gubitak, krađa e-bicikle ili dijelova, izmakla dobit), bez obzira na uplaćene dodatke iz toč. 9.2. i 9.3. ovih Općih uvjeta, ukoliko je do štete došlo korištenjem e-bicikla suprotno odredbama Ugovora i Općih uvjeta, te uslijed grube nepažnje ili namjere.

9.5. Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva štetu na gumama, štetu na mjenjačkom mehanizmu, hidrauličnim skopovima i elektroničkim komponentama sa baterijom uzrokovanu nemarom vozača, štetu na motoru uzrokovanu kidanjem kablova koju je napravio vozač, štetu koju je napravio neovlašteni vozač, gubitak ključeva i punjača baterije. Navedena oštećenja Korisnik snosi sam.

10. PROMETNA NESREĆA

10.1. U slučaju prometne nesreće, Korisnik se obvezuje odmah pozvati policiju na mjesto štetnog događaja ili prijaviti štetni događaj nadležnoj policijskoj upravi. U suprotnom, Korisnik se može teretiti za nastalu štetu.

10.2. Korisnik se obvezuje da će osigurati e-bicikl od daljnjih šteta i čekati uputu ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt o daljnjem korištenju e-bicikle te postupiti u dogovoru s ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt i podnijeti mu pisano izvješće o štetnom doganaju.

10.3. Korisnik se obvezuje da će sudjelovati u svim postupcima radi naplate štete prema trećoj osobi, u suprotnom dužan je troškove predmetne nesreće snositi sam.

11. OSTALO

11.1. U slučaju povrede Ugovornih obveza i Općih uvjeta, učinjenih od strane Korisnika, Ugovor se raskida, a Korisnik se obvezuje nadoknaditi ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt svu proizašlu štetu, uključujući naknadu obične štete i izmakle koristi te pravičnu naknadu neimovinske štete, u sadržaju i obujmu koje odredi ELEKTROMEDIA trgovački i uslužni obrt.

11.2. Korisnik svojim potpisom bezuvjetno prihvaća sve gore navedene uvjete, jamči točnost svih navedenih podataka iz isprava (osobna iskaznica, putovnica,) i prihvaća mjesnu nadležnost stvarno, nadležnog suda u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava u slučaju sudskog spora. U slučaju bilo kakvog spora na sudu bit će korištena samo hrvatska inačica ovih Općih uvjeta, a koja je izvornik.

Our offer

Turbo Levo Comp

Turbo Levo Comp

Turbo Levo Comp